Translate

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Introduktion
Groupe Grenouille (eller Grodangruppen som det skulle hetat på svenska) är samlingsnamnet för restaurangerna Grodan Grev Ture, Grodan Kungliga Operan, Strömterrassen och Guldterrassen. På Groupe Grenouille värnar vi om din integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integrationspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvariga samlar in och använder persondata och hur den hanteras på denna webbplats enligt gällande lagar och förordningar såsom (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Viktiga begrepp
En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende när du använder vår webbplats utgöra personuppgifter.

Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Groupe Grenouille ingår alltid personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträden för att värna om en hög skyddsnivå för all data.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?
Vi samlar in uppgifter om dig till exempel när du bokar bord på någon av våra restauranger, när du köper ett presentkort, kontaktar oss med en fråga, söker jobb hos oss eller använder vår webbplats. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan vår hantering av både personuppgifterna du lämnar till oss och de vi samlar in vid användande av webbsidan.

Uppgifter som du själv lämnar till oss
• Bordsbokning
     o Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post, mobilnummer
     o Rättslig grund: Avtal
• Köp av presentkort
     o Personuppgifter: förnamn, efternamn, adress, postnummer, postort
     o Rättslig grund: Avtal
• Frågor
     o Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post
     o Rättslig grund: Samtycke
• Rekrytering
     o Personuppgifter: förnamn, efternamn, e-post, samt information du tillhandahåller via ansökningshandlingar
     o Rättlig grund: För att ett avtal ska kunna ingås om vi inte anställer dig bevaras uppgifterna på grunden intresseavvägning.
• Nyhetsbrev
     o Personuppgifter: e-post
     o Rättlig grund: Intresseavvägning

Information vi samlar in om dig
När du använder vår webbplats lagrar vi information om din användning. Informationen som lagras kan delas upp i olika kategorier:

• Teknisk information/enhetsinformation
Genom loggar registrerar vi teknisk information om den enheten och den uppkoppling du surfar med på våra webbplatser/tjänster. Den tekniska informationen omfattar även webbläsare, operativsystem, IP-nummer, cookies och tokens.

• Geografisk information
När du använder våra webbplatser/tjänster beräknar vi din geografiska position. Om du har godkänt platstjänster på din enhet samlar vi löpande in uppgifter om din geografiska position.

• Cookies
När du använder våra webbplatser lagrar vi cookies för statistiska ändamål. Cookies hjälper oss också att anpassa vårt innehåll och därmed kunna förbättra användarupplevelsen på våra webbplatser.

VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?
Groupe Grenouille behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. All data används och behandlas för att tillhandahålla, fullfölja åtaganden, utföra och förbättra Groupe Grenouilles tjänster till dig som kund/besökare.

Kundvård
Vi använder oss av dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, t ex angående bokningar.

Vid köp av presentkort
När du köper presentkort via hemsidan använder vi oss av dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Vid bordsbokning
När du bokar bord på någon av våra restauranger använder vi oss av dina personuppgifter för att kunna hantera bokningen.

Nyhetsbrev
Vi använder din e-mailadress för att skicka ut nyheter, inbjudningar och utskick till dig via e-post. Du kan när som helst välja att avprenumerera på dessa via länk i utskicket.

Rekrytering
Vi använder personuppgifter för att hantera och administrera arbetsansökningar, om du söker arbete hos oss.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för ändamålet av behandlingen. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Kundvård
Om du inte varit i kontakt med oss på 13 månader kommer vi att radera de personuppgifter vi har om dig.

Vid köp av presentkort
Vi sparar dina betalningsuppgifter för att uppfylla de krav som bokföringslagen ställer. Det innebär att vi lagrar dessa i sju år.

Vid bordsbokning
Vi raderar uppgifterna som rör bokningen efter 13 månader. Detta för att kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt om du har ett årligt återkommande event.

Rekrytering
Om du anställs av oss kommer vi fortsätta hantera dina uppgifter inom anställningen. Vid anställning får du information om vad det innebär. Om du inte anställs av oss behåller vi dina ansökningshandlingar i två år för det fall det uppkommer en annan anställningsmöjlighet hos oss.

VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN INFORMATION TILL?
Dina Personuppgifter behandlas av Groupe Grenouille och våra personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Groupe Grenouilles rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Groupe Grenouille.

ÖVERFÖR VI PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND?
Groupe Grenouille överför inte dina Personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina Personuppgifter till oss.

HUR SKYDDAS DINA UPPGIFTER?
Groupe Grenouille och våra personuppgiftsbiträden skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att förhindra obehörig åtkomst.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s land utanför EU/ESS kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

COOKIES
Groupe Grenouille använder cookies på webbsidorna. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som lagras i besökarens dator. Cookies används för att samla in statistik om våra läsare och för att personanpassa delar av sajten och våra produkter och tjänster. Om du vill undvika cookies från Groupe Grenouille och våra samarbetspartners kan du ta bort dessa eller välja att cookies inte lagras i din webbläsare. Det gör du i inställningarna för din webbläsare. Tänk på att dina personliga inställningar på våra webbsidor därmed försvinner. Du påminns också om att ändrade inställningar i din webbläsare kan påverka funktionaliteter och visst innehåll i våra digitala tjänster.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?
Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
• Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
• Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
• Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
• Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
• Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
• För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallar du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Groupe Grenouille bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

ÄNDRINGAR I PERSONUPPGIFTSPOLICYN
Groupe Grenouille gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.

KONTAKTA OSS
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter, om denna Integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter enligt stycket "Vad har du för rättigheter som registrerad?" ovan.

info@groupegrenouille.se
Groupe Grenouille AB
Grev Turegatan 20
114 46 Stockholm